Informace

Všeobecné obchodní podmínky

Čl. 1 Všeobecná ustanovení

1.1 Účelem smluvního vztahu je umožnit za úhradu trvalé užívání vozidla (dále jen předmět plnění - "PP") ve vlastnictví pronajímatele právnickou nebo fyzickou osobou usilující o toto užívání pro podnikatelské nebo spotřebitelské cíle (dále jen "nájemce") s tím, že nebezpečí škod na PP a škod spojených s jeho provozem nese nájemce.

1.2 PP je získáván do vlastnictví pronajímatele podle závazného požadavku a specifikace nájemce (zejména vlastností, technických náležitostí, dodacích podmínek i výběru dodavatele) kupní smlouvou uzavíranou s výrobcem, distributorem nebo jiným subjektem (dále jen "dodavatel").

Čl. 2 Předání a převzetí PP

2.1 Předáním PP se rozumí předání PP nájemci pronajímatelem a převzetí PP do užívání nájemcem.

2.2 O předání a převzetí PP sepíše nájemce s pronajímatelem předávací protokol, a to neprodleně, při předání a převzetí PP.

2.3 Vyskytnou-li se při převzetí vady PP, postupuje nájemce následovně:

2.3.1 jde-li o zjevné neodstranitelné vady, není oprávněn PP převzít a je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat pronajímatele,

2.3.2 jde-li o vady zjevné, ale odstranitelné, je povinen trvat na jejich neprodleném odstranění a PP převzít po odstranění vad. Nájemce odpovídá za škodu, která by pronajímateli vznikla z chybného nebo pozdního uplatnění vad dodávky.

2.4 Pronajímatel není v prodlení s plněním dodávky, pokud toto prodlení nezavinil, zejména pokud důvody prodlení spočívající na straně dodavatele PP. V těchto případech neodpovídá pronajímatel nájemci za případnou vzniklou škodu a nájemce je povinen platit včas a v plné výši splátky nájemného.

2.5 Pronajímatel je oprávněn odmítnout dodávku PP, jestliže na základě prokazatelných okolností vzniklých na straně nájemce nebo týkajících se PP po uzavření smluvního vztahu vzniknou oprávněné pochyby o možnostech včasného a úplného plnění povinností nájemce.

Čl. 3 Vlastnictví a užívání PP

3.1 Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem PP. Je oprávněn požadovat, aby na PP bylo umístěno po dobu finančního pronájmu označení o jeho vlastnickém právu a určit způsob tohoto označení.

3.2 Do doby převzetí PP pronajímatelem ručí nájemce v plném rozsahu za stav PP.

3.3 Pronajímatel je oprávněn zřídit zástavní právo k PP ve prospěch 3. osoby, které nebrání užívání PP nájemcem podle smlouvy a těchto všeobecných podmínek. Nájemce souhlasí s případným zřízením takto vymezeného zástavního práva pronajímatelem. V tomto případě přebere nájemce funkci uschovatele zástavy, aniž by mu vznikl nárok na úhradu nákladů úschovy.

3.4 Nájemce je povinen zabránit vzniku jiných práv třetích osob k PP. Bude neprodleně informovat pronajímatele, pokud třetí osoby uplatní práva na PP.

3.5 Nájemce je povinen užívat PP způsobem a v rozsahu daném charakterem vozidla, technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz daného PP. Je povinen udržovat na své náklady PP v technicky bezvadném stavu a případný servis zajišťovat v autorizovaném servisu dodavatele.

3.6 Nájemce je povinen pečovat o PP tak, aby na něm nevznikla škoda. Je povinen bezodkladně informovat pronajímatele o vzniklých závadách a škodách na PP a strpět omezení užívání v rozsahu nutném pro provedení záručních oprav PP.

3.7 Nájemce je povinen na vlastní náklady odstranit škody na PP vzniklé po dobu trvání smlouvy, pokud tyto nejsou kryty poskytovanou zárukou nebo pojistnou smlouvou a neprodleně o tom písemně informovat pronajímatele.

3.8 Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele nesmí nájemce provádět na PP úpravy kromě běžné údržby, oprav a nepodstatných úprav nesnižujících hodnotu PP. O těchto opravách a úpravách je povinen pronajímatele předem písemně informovat.

3.9 Provedení úprav PP nájemcem není spojeno s právem požadovat od pronajímatele náhradu vynaložených výdajů.

3.10 Pronajímatel je oprávněn požadovat v případě zneplatnění smlouvy odstranění úprav, ke kterým nedal písemný souhlas a uvedení PP nájemcem do původního stavu na náklady nájemce.

3.11 Nájemce hradí v plné výši náklady spojené s provozem PP po dobu trvání smluvního vztahu.

3.12 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, není nájemce oprávněn dát PP dále do pronájmu, zastavit PP nebo bez písemného souhlasu pronajímatele propůjčit PP třetím osobám.

3.13 Nájemce je povinen umožnit pronajímateli nahlédnutí do účetních dokladů za účelem přezkoumání svých hospodářských poměrů. Pronajímatel je oprávněn ověřovat věrohodnost údajů o nájemci i jeho ručiteli včetně skutečností o jejich hospodářské situaci, které by mohly vést k ohrožení uzavíraného obchodu a návratnosti poskytovaných prostředků. Nájemce dává výslovný souhlas, aby banky či jiné subjekty takové informace poskytly. Nájemce je rovněž povinen dodat na žádost pronajímatele veškeré údaje nutné k provedení fyzické inventury PP, a to do 14 dnů od obdržení takové žádosti.

3.14 O skutečnostech, které zjistí při naplňování svého oprávnění podle bodu 3.13, zachová pronajímatel mlčenlivost, a to i po ukončení smluvního vztahu.

Čl. 4 Záruční a servisní podmínky

4.1 Pronajímatel neručí za jakékoliv škody či nemajetkovou újmu vzniklé z důvodu vadné dodávky, fungování PP (provozní rizika) a za jeho technické vady. Nájemce nemůže vůči pronajímateli uplatňovat náhradu škody či nemajetkové újmy, spojenou s odstraněním technických vad PP.

4.2 Nájemce je povinen i při výskytu vad na PP platit sjednané splátky nájemného.

Čl. 5 Pojištění PP

5.1 Pokud pojištění PP proti všem rizikům sjednaným pronajímatelem s pojišťovnou na dobu platnosti smluvního vztahu zajišťuje pronajímatel, je pojistné nájemcem placeno spolu se splátkami nájemného. Pronajímatel oznámí nájemci údaje o pojištěních PP. Je oprávněn vyúčtovat nájemci rozdíl pojistného při změně pojistných podmínek ze strany pojišťovny.

5.2 Pokud pojištění PP uzavírá nájemce, je povinen odsouhlasit písemně jeho rozsah s pronajímatelem a hradit přímo pojistné. Je povinen sjednat vinkulaci pojistného plnění ve prospěch pronajímatele. Je povinen předat pronajímateli kopii pojistné smlouvy, a to do 14 dnů od doručení smlouvy pojišťovnou. Je povinen projednat změnu podmínek pojištění s pronajímatelem.

5.3 Nájemce je povinen dodržovat podmínky pojistné smlouvy, bezodkladně oznámit každou pojistnou událost přímo pojišťovně a zabezpečit všechny důkazy a jiné doklady nutné k vymáhání pojistné částky. Oznámení pojistné události zašle také pronajímateli, a to neprodleně po zjištění pojistné události.

5.4 V případě události, která má za následek trvalé vyřazení PP z provozu, má pronajímatel právo požadovat po nájemci úhradu všech neuhrazených splátek nájemného za dobu, na kterou byla smlouva uzavřena včetně splátek budoucích, a to bez ohledu na pojištění. S těmito splátkami bude zúčtováno přijaté pojistné plnění.

5.5 Případný rozdíl mezi výší pojistného plnění a výší skutečných nákladů za opravu hradí nájemce.

Čl. 6 Výše a úhrada splátek nájemného

6.1 Nájemce je povinen platit splátky nájemného ve stanovených termínech a v dohodnuté výši. Výše a časové rozložení splátek nájemného dohodnuté oběma stranami je obsaženo ve smlouvě.

6.2 Změnit výši splátek nájemného podle bodu 6.1 je oprávněn výlučně pronajímatel, a to výhradně v těchto případech:

6.2.1 dojde-li v průběhu plnění leasingové smlouvy ke změně úrokové sazby úvěrující banky o jedno či více procent, je pronajímatel oprávněn promítnout rozdíl sazeb úročení do výše zbývajících splátek a to podle vzorce: nová úroková sazba = původní úroková sazba plus (ÑS nová - minus ÑS původní). Hradí-li nájemce splátky prostřednictvím splátkového kalendáře, bude přeplatek či nedoplatek vzniklý z výše uvedeného důvodu vypořádán vyrovnávací splátkou doloženou ze strany pronajímatele potřebným vyúčtováním

6.2.2 dojde-li v průběhu trvání smluvního vztahu ke změně kursu koruny vůči zvolené referenční měně, výše splátek nájemného se upraví koeficientem vypočteným podle vzorce: kurs referenční měny ke dni fakturace splátky děleno kursem referenční měny ke dni podpisu smlouvy

6.2.3 dojde-li ke změně ceny PP v důsledku zavedení nových daní či poplatků, týkajících se PP, či změn sazeb takových daní nebo poplatků nebo změn sazeb pojistného, uplatní se přiměřeně postup podle 6.2.1.

6.3 Nájemce není v žádném případě oprávněn bez písemné dohody s pronajímatelem k započtení, zadržení nebo snížení splátek nájemného.

6.4 V případě ohrožení návratnosti finančních prostředků použitých pronajímatelem na pořízení PP nebo při zhoršení zajištění závazků nájemce za účinnosti smluvního vztahu má pronajímatel právo požadovat po nájemci dodatečné zajištění těchto závazků, a to až do celkové výše pohledávky z leasingové smlouvy včetně příslušenství.

Čl. 7 Důsledky porušení povinností smluvních stran

7.1 Porušení povinností pronajímatele nebo nájemce vyplývají cích ze smluvního vztahu nebo z těchto všeobecných podmínek zakládá právo druhé strany na smluvní pokutu.

7.2 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, činí smluvní pokuta při porušení povinnosti platit včas splátky nájemného v dohodnuté výši nebo uhradit dohodnutou cenu v případě koupě najaté věci 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení. Při neposkytnutí součinnosti ze strany nájemce nebo pronajímatele při převzetí PP, při prodlení s předáním předávacího protokolu, při prodlení s uzavřením pojistné smlouvy na PP, při prodlení s neoznámením pojistné události, a při prodlení s vrácením PP po skončení smluvního vztahu činí smluvní pokuta, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, 5.000,- Kč za každou další povinnost nesplněnou v termínu podle smlouvy a těchto všeobecných podmínek.

7.3 Porušení povinností z této smlouvy má kromě smluvních pokut za následek také povinnost k náhradě škody či nemajetkové újmy, ledaže by bylo prokázáno, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Nahrazuje se skutečná škoda či nemajetková újma a ušlý zisk.

7.4 Pronajímatel neodpovídá v žádném případě za škody způsobené na PP bez jeho zavinění, zejména jeho ztrátou, zničením nebo poškozením v souvislosti s činností nájemce nebo za škody způsobené provozem PP nájemci nebo třetím osobám.

7.5 Pokud je nájemce v prodlení s úhradou splátek nájemného delším než 30 dnů, pokud užívá PP v rozporu se smlouvou, nepojistil PP, zrušil pojištění PP v rozporu se smlouvou nebo je v prodlení s placením pojistného, je pronajímatel oprávněn PP nájemci dočasně odebrat. V těchto případech je nájemce povinen dopravit PP na výzvu pronajímatele na jím určené místo, a to do 7 dnů od doručení výzvy. Je povinen strpět jednání pronajímatele související s dočasným odebráním PP. Pronajímatel nesmí takto odebraný PP užívat bez dohody s nájemcem. Dočasné odebrání PP nezbavuje nájemce povinnosti k placení splátek nájemného, které se staly dospělými v době odebrání. Náklady vyvolané odebráním PP nese nájemce.

7.6 Má-li nájemce s pronajímatelem uzavřeno několik smluvních vztahů a neplatí-li splátky nájemného či jiné peněžité závazky z některé z nich řádně a včas, je pronajímatel oprávněn nepřevést na nájemce práva, která mu vznikla z řádného plnění jiných smluvních vztahů.

Čl. 8 Ukončení smlouvy

8.1 Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, smlouva pozbývá platnosti při splnění závazků nájemce:

8.1.1 uplynutím dohodnuté doby pronájmu

8.1.2 dohodou o ukončení pronájmu při zaplacení všech splátek před uplynutím stanovené doby

8.1.3 trvalým vyloučením PP z činnosti a zaplacením všech splátek, přičemž nájemce je povinen odstranit PP podle dispozic pronajímatele

8.2 Pronajímatel je oprávněn ukončit platnost smlouvy v případě, že

8.2.1 nájemce podstatným způsobem porušuje smlouvu, zejména je-li v prodlení s úhradou splátky po dobu delší než 30 dnů, nepečuje řádně o PP nebo jej užívá v rozporu s účelem užívání tak, že pronajímateli vznikla škoda nebo nemajetková újma nebo mu hrozí škoda či nemajetková újma většího rozsahu,

8.2.2 pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení s nájemcem

8.2.3 zemřel nájemce, pokud jde o smluvní vztah s fyzickou osobou.

8.3 Ukončení smluvního vztahu musí být provedeno v písemné formě a neprodleně poté, co se smluvní strany prokazatelně dozví o vzniku relevantních důvodů pro ukončení.

8.4 Ukončení smlouvy pronajímatelem nezbavuje nájemce povinnosti uhradit pronajímateli všechny nezaplacené splátky nájemného za dobu, na kterou byla smlouva uzavřena, výdaje pronajímatele spojené s ukončením smlouvy, smluvní pokuty a náhradu škody či nemajetkové újmy.

8.5 Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně provést vypořádání svých práv a závazků písemnou formou.

8.6 Pronajímatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti ze smluvního vztahu třetí osobě.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní strany jsou povinny ohlásit druhé straně neprodleně případné změny sídla (bydliště), bankovního účtu i dalších skutečností významných pro plnění smluvního vztahu.

9.2 Pronajímatel a nájemce podpisem předmětné smlouvy potvrdili, že se seznámili s textem všeobecných podmínek a vyjádřili svůj souhlas s tím, že se všeobecné podmínky stávají nedílnou součástí smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že vzaly na vědomí, že všeobecné podmínky jsou závazné pro úpravu vztahů pronajímatele a nájemce podle předmětné smlouvy, pokud tato smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

9.3 Vztahy pronajímatele a nájemce související se smlouvou neupravené výslovně smlouvou nebo všeobecnými podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.