Nabídka služeb

Nabídka služeb

Operativní leasing

Přínos operativního leasingu pro firmu - snížení provozních nákladů, investiční úspora, zlepšení cash-flow, žádná platba akontace, fixní měsíční splátky, kontrola všech nákladů, profesionální zázemí, snížení administrativy, úspora časových a mzdových nákladů, sdružená fakturace služeb

Správa vozového parku

registrace vozidel, tankovací karty, vedení administrativy spojené s nákupem pohonných hmot, využití vozidel a statistiky nákladů spojených s provozem vozidla, řešení pojistných událostí, jednání o nákupu, prodeji a výměně vozidel.

Slovníček pojmů

Operativní leasing

Pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice. Součástí pronájmu je doprovodný servis předmětu leasingu v dohodnutém rozsahu. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Je obvykle kratší než doba životnosti a doby odepisování předmětu leasingu podle platných daňových předpisů. Po skončení doby splácení zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě). Operativní leasing firemního vozového parku je doplněn komplexním zajištěním všech potřebných služeb pro provoz vozidel.

Finanční leasing

Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. Jedná se o službu, kdy klient (nájemce) dlouhodobě užívá předmět leasingu za úhradu formou leasingových splátek. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení leasingové smlouvy a splacení zůstatkové hodnoty (obvykle ve výši symbolických 1 000,- Kč + DPH) přechází vlastnické právo na nájemce. Doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu je vymezena Zákonem o daních z příjmů dle odpisové skupiny předmětu leasingu. Minimálně však činí 54 měsíců. Finanční leasing je určen pouze pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Zpětný leasing

Zpětný leasing je specifickou formou finančního leasingu. Při zpětném leasingu kupuje leasingová společnost předmět leasingu od majitele a následně mu jej zpětně pronajme na základě leasingové smlouvy. Nejedná se o třístranný smluvní vztah jako v případě klasického finančního leasingu, ale pouze o dvoustranný smluvní vztah – prodávajícím (dodavatelem předmětu leasingu) a nájemcem je stejná společnost. Zpětný leasing slouží především k uvolnění finančních prostředků pro jiné účely.

Pevné leasingové splátky

Splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy.

Pohyblivé leasingové splátky

Výše splátek je kalkulována s variabilní úrokovou sazbou a jejich přizpůsobování úrokovým sazbám může být prováděno v průběhu leasingové smlouvy směrem nahoru i dolů.